Inleiding

Rooms-Katholieke Gymvereniging Uno Animo hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met (uw) persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rooms-Katholieke Gymvereniging Uno Animo houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Rooms-Katholieke Gymvereniging Uno Animo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden of vrijwilligers worden door Rooms-Katholieke Gymvereniging Uno Animo verwerkt om de activiteiten van onze vereniging te kunnen faciliteren. De doelstellingen die we hierbij in acht nemen zijn:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de activiteiten van onze vereniging

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankrekening

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende de totale looptijd van de overeenkomst tot 2 jaar na ontbinding. Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking Persoonsgegevens bij bijzondere activiteiten

Rooms-Katholieke Gymvereniging Uno Animo organiseert sporadisch extra activiteiten waarvoor mogelijk extra persoonsgegevens nodig zijn. Denk hierbij onder andere aan, maar niet beperkt tot, een kampweekend. Ook in dit geval beperken we de registratie van gegevens tot het minimum. De doelstellingen die we hierbij in acht nemen zijn:

 • Administratieve doeleinden
 • Veiligheid en medische redenen
 • Communicatie

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankrekening
 • Zorgverzekeringsgegevens
 • Medische gegevens, oa medicijngebruik

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen tot een maand na afloop van de bijzondere activiteit.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Foto’s

Voor promotiedoeleinden van de vereniging publiceren wij foto’s van onze activiteiten op verschillende mediakanalen. Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van foto’s van uzelf of van uw kinderen kunt u altijd contact opnemen via de communicatiemiddelen onder aan dit document en de foto’s zullen dan zo spoedig mogelijk verwijderd worden.

Buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Rooms-Katholieke Gymvereniging Uno Animo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Rooms-Katholieke Gymvereniging Uno Animo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Sebastiaan van de Ven
Secretariaat@uno-animo.nl