Kleding en schoeisel

Gym- of turnschoenen zijn verplicht in de sporthal en gymzaal. De leden van de wedstrijdgroepen dragen uitsluitend turnschoenen.

Volwassen leden dragen tijdens de lessen sportkleding. De leden van de ouder-kindgym dragen gemakkelijke kleding. Voor de jeugdleden gelden speciale kledingvoorschriften; alle kinderen dragen tijdens de trainingen het clubtenue van Uno Animo. Hieronder vind je hierover uitleg.

Verplichte gymkleding voor jongens

Jongens dragen een wit T-shirt en een rode short van Hummel (artikelnummer 1930-600). Deze short kun je alleen bij sportspeciaalzaak SporTed in Mierlo kopen. Als lid van Uno Animo krijg je 10% korting op de short.

Verplichte gymkleding voor meisjes

Meisjes dragen een speciaal voor Uno Animo ontworpen turnpakje. Het is veilig, zit lekker en zorgt bovendien voor eenheid binnen de groep. Het is toegestaan om over het turnpakje een legging of broekje te dragen tijdens de sportlessen.

Vraag het bij de leiding na wanneer je een nieuw turnpakje wil bestellen. Zij kunnen uitleggen op welke manier dit verloopt.

Kleding voor de wedstrijdgroepen

De meisjes van de wedstrijdgroep turnen dragen tijdens de wedstrijden eigen, uniforme turnkleding. Ook de leden van de wedstrijdgroep acrogym dragen eigen tenues.

VEILIG EN PRETTIG SPORTEN

We willen graag dat iedereen het naar de zin heeft bij onze vereniging. Bovendien willen we ongelukken zo veel mogelijk voorkomen. Om samen veilig en prettig te kunnen sporten, hebben we een aantal regels voor onze leden opgesteld.

Wat verwachten we van jou?

 • Behandel een ander zoals jij zelf graag behandeld wil worden!
 • Laat iedereen in zijn/haar waarde. Iedereen sport op zijn/haar eigen niveau, we lachen de ander alleen toe.
 • Tijdens de lessen en activiteiten draag je de verplichte gymkleding van Uno-Animo.
 • Tijdens de lessen en activiteiten draag je geen sieraden.
 • Maak je haren netjes vast.
 • Wees zuinig op de materialen die je gebruikt.
 • Help mee met opzetten en opruimen.
 • Zet de gebruikte spullen op de goede plek terug.
 • Speel niet in het materialenhok.
 • Meld het bij de leiding als je bijvoorbeeld luizen of krentenbaard hebt.
 • Meld het bij de leiding of vertrouwenspersoon als er problemen in je groep zijn.

Wat verwachten we van ouders?

De veiligheid van uw kind staat voorop. Daarom vragen we u als ouder om de volgende regels in acht te nemen:

 • Kom niet bij de lessen kijken en bemoei u niet met de les. Dat leidt de kinderen af en brengt hun veiligheid in gevaar.
 • Kom niet in de kleedkamers, behalve wanneer uw kind zich nog niet zelf kan omkleden.

Tijdens de openlesweek bent u natuurlijk van harte welkom. U krijgt hierover van tevoren informatie. Wilt u tussendoor toch een keer komen kijken of hebt u misschien andere vragen? Overleg dan even met de leiding. Zij zoeken samen met u naar een oplossing.

Gedragsregels seksuele intimidatie

Uno Animo confirmeert zich uiteraard aan de door NOC*NSF opgestelde gedragsregels seksuele intimidatie. Zie voor de actuele regels: http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/gedragsregels-seksuele-intimidatie.

Hieronder staan de regels genoemd.

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.